کامپیوتر علمی کاربردی

مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 1)

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۱)

۱۰۱۰۴۰ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۱) نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۳۹ قیمت: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 1)

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۱)

۱۰۷۱۳۷ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۱) نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۴۵۶ص شابک: ۹۶۴۸۴۵۹۲۶۶ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 2) جلد دوم

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم

۱۰۱۰۴۴ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۹۲ص شابک: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 2) جلد دوم

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم

۱۰۷۲۱۸ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۲۶۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 2) جلد اول

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد اول

۱۰۱۰۴۱ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد اول نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۹۲ص شابک: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 2) جلد اول

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد اول

۱۰۳۷۳۰ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد اول نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۸۶ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3

آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3

۱۰۱۶۱۶ آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3 نویسنده: رامین مولاناپور-شهرام شکوفیان ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۷۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۶۷ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب

آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب

۱۰۱۸۱۸ آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب نویسنده: شهرام شکوفیان ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۶۴ قیمت: ۳۲۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP

آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP

۱۰۱۵۱۵ آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۷۴ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب …