سیم پیچی ماشین های الکتریکیAC کد استاندارد ۸-۵۳/۴۷/۲/۴