خودآموز عروسک دوزی و عروسک سازی کد استاندارد۹-۴۹/۴۲/۱/۱