مدیر پروژه (۹) قسمت ۱و۲، ۲جلدی ضوابط فنون و مقرارت ذیحسابی