خود آموز بافندگی با دست (دومیل) کد استاندارد ۷-۵۵/۵