صول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب چهارم) کد استاندارد ۱-۶۳-۶۳/۲/۱