مدیر پروژه (۴) قسمت۱و۲، ۲جلدی نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی