کارور (رایانه کار)شبکه اینترنت کد استاندارد ۳-۴۲/۹۷