اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب دوم) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱