تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳