سیستم عامل ۲ و کارگاه (ویرایش جدید) کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۱۲