ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختارهای فایل) کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۳۹