نیاموخته ها در خیاطی همراه با ۱۰۰۰ سوال تشریحی مربیگری و کارآموزی