اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب اول) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱