مدیر پروژه (۱) نحوه بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه های عمرانی