رسم نقشه های ساختمانی با اتوکد کد استاندارد ۱/۱/۱/۵۴/۳۲-۰