مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب هفتم)