مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی(کتاب ششم)