خودآموز راسته دوزی همراه با آزمون های چهارگزینه ای