اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی