اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد دوم)